Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan

people, girl, sitting

Uudessa kannanotossaan Suomen Helluntaikirkko jatkaa seksuaalieettisten näkemysten tarkastelua. Aiheesta aikaisemmin julkaistut kannanotot ovat myös edelleen voimassa, ja myös niitä on syytä tarkastella, kun Helluntaikirkon näkemyksestä muodostetaan kokonaiskuvaa. Aikaisemmat lausunnot löytyvät täältä: https://suomenhelluntaikirkko.fi/kannanottoja/


Helluntaikirkon kannanotto 12.1.2021

Suomen Helluntaikirkko edustaa uskonnollisena yhdyskuntana Suomessa toimivia helluntaiherätyksen seurakuntia ja niihin kuuluvia henkilöjäseniä. Helluntaikirkko sitoutuu kaikessa opetuksessaan, julistuksessaan ja toiminnassaan Raamatun opetuksesta nousevaan avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Tämän käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, joka on tarkoitettu kestäväksi ja joka perustuu uskollisuuteen, rakkauteen ja kunnioitukseen. Seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon ja kukoistaa parhaiten juuri avioliitossa. Avioliitto luo myös lapsille turvallisen kasvuympäristön ja takaa heille oikeuden eri sukupuolta oleviin vanhempiin.[1]

Helluntaiherätyksen opetuksen mukaan Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti heidät elämään yhdessä.[2] Mies ja nainen tulevat luonnollisella tavalla yhdeksi lihaksi.[3] Helluntaiherätyksessä tämän katsotaan olevan normatiivinen malli myös nykyajan kristillisille seurakunnille. Miehen ja naisen välisen avioliiton tarkoituksena on lisääntymisen lisäksi eri sukupuolten välinen, toinen toistaan täydentävä kumppanuus.[4] Miehen ja naisen välinen avioliitto ja siinä toteutuva seksuaalinen kanssakäyminen on Jumalan lahja. Helluntaiherätyksessä katsotaan, että tätä luomiskertomukseen perustuvaa kristillistä avioliittokäsitystä ei voida muuttaa.

Uuden testamentin opetuksen katsotaan myös tukevan tätä avioliittonäkemystä ja siihen kiinteästi liittyvää seksuaalietiikkaa. Jeesus tunnustetaan helluntailaisuudessa Jumalan Pojaksi ja Luojan inkarnoituneeksi ilmentymäksi. Hän vahvistaa luomisessa asetetun mallin: mies ja nainen on tarkoitettu tulemaan yhdeksi lihaksi ja elämään yhdessä.[5] Maallisen toimintansa aikana Jeesus tunnettiin syntisten ystävänä[6] ja hän suhtautui epäpuhtaisiin ja syntisiin ihmisiin aikalaistensa näkökulmasta lempeästi – tämä koski myös seksuaalisiin rikkomuksiin syyllistyneitä.[7] Toisaalta Jeesus opetti, että seksuaalisiin tekoihin liittyvät synnit ovat vakavia ja tuhoisia asioita.[8] Kristityn tulee hallita omaa seksuaalisuuttaan.[9] Vaikka ihmiskulttuuriin kuuluu viestintää, symboliikkaa ja taidetta, jossa myös seksuaalisuuden teemat nousevat esiin, pornografian käytön katsotaan rikkovan luomisteologian perusajatusta.

Myös Paavalin tekstit tukevat miehen ja naisen välistä avioliittoa. Paavalin tilannesidonnaisten kirjeiden katsotaan olevan inspiroitua Jumalan sanaa, jonka seksuaalieettinen opetus on normatiivista myös nykyajan kristillisille seurakunnille. Samaa sukupuolta olevien välisiä parisuhteita ei voida siunata Paavalin opetuksen perusteella.[10] Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa jumalattomuutta, jossa ihmiset ovat hylänneet luojansa ja kääntyneet pakanauskomuksiin.[11] Jumalan sanotaan siksi hylänneen heidät himojensa vietäväksi.[12] Luomisessa seksi määriteltiin miehen ja naisen väliseksi, ja tästä poikkeaminen yhdistyy ihmisen turmeltumiseen. Paavalille luomisjärjestys asettaa normatiivisen mallin, johon myös helluntaiherätys on sitoutunut.

Seurakuntaan saattaa kuulua jäseniä, jotka kokevat homoseksuaalisen taipumuksen olevan osa identiteettiään, vaikka eivät harjoitakaan siihen liittyvää elämäntapaa. Seurakunnassa haluamme tukea jokaista Raamatun mukaiseen elämäntapaan rohkaisten heitä löytämään arvonsa Kristuksessa.

Helluntailainen opetus ei myöskään rinnasta yhteiskunnassa laajasti vakiintunutta avosuhdetta avioliittoon, vaikka myös avosuhde voi sisältää avioliiton tunnuspiirteitä. Avosuhteessa eläviä kehotetaan solmimaan kristillinen avioliitto, koska julkisen, juridisen ja hengellisen vahvistamisen kautta solmitun miehen ja naisen välisen avioliiton katsotaan vastaavan parhaalla tavalla luomisteologian ihannetta.

Helluntaikirkko suhtautuu kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan samalla kun se pitää kiinni oikeaksi katsomastaan Raamatun opetuksesta. Helluntaiherätys koostuu seurakunnista, jotka pyrkivät olemaan armollisia, hyväksyviä ja elämän realiteetit huomioon ottavia yhteisöjä, jotka tarjoavat jokaiselle tilan kasvaa kristillisessä uskossaan.

Suomen Helluntaikirkon hallitus 12.1.2021

(Lausuntoa on tarkennettu 2.3.2021, muutoksia on tehty 5. ja 7. kappaleeseen)


[1] Kannanotto avioliittolakiin 2/2011. www.suomenhelluntaikirkko.fi/kannanotto-avioliittolakiin-2-2011 Viitattu 1.1.2021.
[2] 1. Moos. 1:27.
[3] 1. Moos. 2:24.
[4] 1. Moos. 2:18–24.
[5] Mark. 10:1–12; Matt. 19:1–12. 
[6] Matt. 9:10–11, 11:16–19; Luuk. 7:34, 15:1–2; Mark. 2:15–16.
[7] Matt. 11:19; Mark. 2:15–17; Luuk. 7:34, 7:36–50; Joh. 4:16–18, 7:53–8:11.
[8] Matt. 5:29–30; Matt. 18:8–9; Mark. 9:43–48.
[9] Matt. 5:27–32.
[10] Room. 1:26–27; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:9–10. 
[11] Room. 1:18–27.
[12] Room. 1:24–25.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print