Koronatiedote, päivitetty 29.3.2021

Helluntaikirkon lakityöryhmä on laatinut ohjeen seurakunnille neljässä asiassa:

  1. Kokoontumisrajoitukset
  2. Vuosikokousten siirtäminen
  3. Seurakunnan asiakokoukset
  4. Yhdistyksen kokoukset

Lisäksi on vielä Oikeusministeriön tiedote tulevasta lainsäädännöstä.

Voidaan vielä todeta, että AVI:n 15.3.2021 antama lain tulkintamuutos ei tuo muutoksia Helluntaikirkon ohjeeseen seurakunnille.

Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista tulee vaikuttamaan siihen, että rajoitusalueella ei voi pitää minkäänlaisia kokoontumisia. Suomen uskonnolliset yhdyskunnat eri uskontokunnista ovat yhdessä lähettäneet 30.3.2021 lainsäätäjille kirjelmän, jossa pyydetään ottamaan huomioon, että jumalapalvelusten toimittajat ovat usein vapaaehtoisia, joiden työpanos on keskeinen uskonnollisten yhdyskuntien toiminnassa – myös nettilähetysten toimittamisessa.

Seuraamme liikumisrajoituksia koskevaa lainsäädäntöä, ja päivitämme ohjeita heti kun tietoa vaikutuksista on saatavilla.

1. Kokoontumisrajoitukset

Koronapandemia jatkaa leviämistään, ja tartuntojen määrä kasvaa. Valtioneuvosto on todennut, että maassa vallitsee poikkeusolot, ja tietyt osat valmiuslaista otetaan käyttöön. 

Yhteiskunnan päätöksen tekoa tapahtuu monessa eri paikassa. Toimivaltainen viranomainen rajoitusten toteuttamisessa ja valvomisessa on Aluehallintovirasto AVI, jonka ohjeiden mukaan toimitaan.

Rajoituksia on määritelty kahdella eri tavalla:

  • Rajoitetaan kokoontumislaissa määriteltyjen tilaisuuksien osallistujamäärää (esim. Etelä-Suomessa ja suuressa osaa maata tämä on nyt rajattu kuuteen henkilöön)
  • Rajoitetaan tilojen käyttöä (tämä raja on esim. Etelä-Suomessa tällä hetkellä kymmenen henkilöä)

Kokoontumislain määrittely ei koske ”uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaista toimintaa” eli kirkkojen jumalanpalveluksia, ja näin ollen jumalanpalveluksien osallistujamäärää ei tätä kautta rajoiteta. Pandemiasta johtuen Helluntaikirkko kuitenkin vahvasti suosittelee, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnat noudattaisivat oman alueensa yleisötilaisuuksiin annettuja rajoituksia kaikissa tilaisuuksissaan.

AVI on nyt rajoittanut osassa maata tilojen käyttöä niin, että samassa tilassa ei saa oleskella yli kymmenen henkilöä. Tämä rajoitus koskee siis suoraan tiloja, ja näin ollen koskee myös uskonnollisten yhdyskuntien tiloja.

AVI myös velvoittaa tilaisuuksien järjestäjiä tekemään suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Tästä esimerkkinä on Espoon Helluntaiseurakunnan tekemä ohje, jota seurakunnat voivat käyttää pohjana omalle ohjeistukselleen. https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/03/06/turvasuunnitelma-kokoontumisia-varten/

Uusimmat tiedot rajoituksista löytyvät AVI:n verkkosivuilta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.

2. Helluntaikirkko suosittelee seurakunnille vuosikokousten siirtämistä

Yhteisöjen vuosikokouksia koskien on olemassa poikkeamislaki 677/2020 mutta se ei koske uskonnollisia yhdyskuntia, koska siinä ei ole mitään viittausta uskonnonvapauslakiin. Helluntaikirkko on ollut asiasta yhteydessä mm. oikeusministeriöön, ja viranomaisen kanta on tässä selvä: poikkeamislaki ei koske uskonnollisia yhdyskuntia.

Viranomaisten antamat kokoontumisrajoitukset tekevät käytännössä mahdottomaksi sellaisen vuosikokouksen järjestämisen, jossa kaikille jäsenille voitaisiin taata yhdenvertainen osallistuminen. Yhdyskuntajärjestyksen 23 § määrittelee seurakunnan vuosikokouksen pidettäväksi tammi-huhtikuussa vanhimmiston määräämänä aikana. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset saattavat muodostaa kuitenkin force majeure -tilanteen eli ylivoimaisen esteen vuosikokouksen pitämiselle sääntöjen määräämänä aikana.

Tästä syystä Helluntaikirkko suosittelee seurakuntia harkitsemaan vuosikokouksen siirtämistä sellaiseen ajankohtaan, jossa kokoontumisrajoitukset ovat alueellisesti helpottuneet ja kaikille jäsenille voidaan turvata tasavertainen osallistuminen vuosikokoukseen.

3. Seurakunnan asiakokoukset

Seurakuntien omissa johtosäännöissä voi olla määritelty, että tietyt tärkeät päätökset, kuten uuden pastorin palkkaaminen tai muut rekrytoinnit, on vahvistettava seurakunnankokouksessa. Jos kokoontumisrajoitukset kuitenkin tämän siirtävät liian pitkälle, seurakunnan vanhimmisto/hallitus voi harkita ns. neuvoa-antavan asiakokouksen järjestämistä etäyhteydellä. Tällöin seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus seurata kokousta ja osallistua keskusteluun etäjärjestelmällä ja esittää näkemyksensä. Tällaisessa kokouksessa ei voida järjestää äänestyksiä, sillä kokous ei olisi varsinainen päätöskokous, vaan päätöksen tekee tässä tilanteessa seurakunnan vanhimmisto/hallitus kuultuaan seurakuntaa asiakokouksessa.

4. Yhdistysten vuosikokoukset

Yhdistysten tilanne on jossakin määrin erilainen, koska edellä mainittu poikkeamislaki 677/2020 koskee siis yhdistyksiä. Niinpä yhdistysten vuosikokouksissa mm. etäosallistuminen on mahdollista, jos yhdistyksen hallitus tekee tästä päätöksen. Etäosallistumisesta päätettäessä on samalla harkittava, onko kaikilla yhdistyksen jäsenillä yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja kuinka esim. mahdolliset äänetykset toteutetaan etäjärjestelmässä. 

Jos yhdistyksen hallitus toteaa, että etäosallistuminen ei käytännössä ole mahdollinen, eikä kokoontumisrajoitukset salli perinteisen kokouksen järjestämistä, muodostuu myös tästä force majeure -tilanne, eli ylivoimainen este. Tällöin yhdistyksen vuosikokousta on siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

5. Oikeusministeriön tiedote 9.3.2021

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan valmisteilla on lakimuutos, joka sallisi kevätkokousten lykkäämisen:

Tällä hetkellä ei ole voimassa säännöstä lykkäysmahdollisuudesta.  

Kokouksen lykkäämisen ja kevät- ja syyskokousten yhdistämisen lainmukaisuus riippuu kokonaisarvioinnista, joka on yhteisön hallituksen tehtävä. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Yleensä lykkäys tai kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen. 

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen pidettäväksi 30.9.2021 mennessä.

Julkaistu 9.3.2021

10.3.2021 Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print