Piensohon opetus herättää keskustelua – Suomen Helluntaikirkko on ottanut kantaa seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin vuodesta 2009 lähtien

bible, iphone, mobile-2690295.jpg

Tukholman Filadelfia-seurakunnan Youtube-kanavalla pyörii opetussarja ”Brännande frågor” eli Polttavia kysymyksiä, jossa seurakunnanjohtaja Niklas Piensoho käsittelee kahden raamattutunnin verran kristillisen seurakunnan suhdetta homoseksuaalisuuteen. Opetukset herättävät keskustelua, sillä helluntailiikkeiden vakiintuneen näkemyksen rinnalle Piensoho nostaa ns. toisen tulkintamahdollisuuden. Tämän mukaan Raamattu ei ottaisikaan kantaa suoraan homoseksuaalisuuteen, vaan pelkästään viittaa siihen painottaessaan muita asioita. Piensoho nostaa raamattutunneillaan esille sielunhoidollisen ongelman, jonka moni pastori on kohdannut työssään. Hän kysyy, että onko seurakunta turvallinen yhteisö myös niille, jotka kamppailevat seksuaalisuutensa kanssa.

Suomen Helluntaikirkko on käsitellyt seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä jo pitkällä aikavälillä. Ensimmäinen kannanotto aiheeseen tehtiin jo vuonna 2009, jolloin käsiteltiin varsin laajasti avioliittoa ja perhettä. Lisäksi otettiin kantaa avosuhteisiin ja homoseksuaalisuuteen. Tämä kannanotto tuli myös vuoden 2009 Talvipäivien julkilausumaksi, ja se julkaistiin muun muassa Helsingin Sanomissa. Tästä työskentelystä sai alkunsa Helluntaikirkon eettis-opillinen toimikunta.

Samana vuonna 2009 annettiin eduskunnalle ”Lausunto rekisteröidystä parisuhteesta, Hallituksen esitys HE 198/2008 laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta.” Tekstissä käsitellään varsin huolellisesti käsitystämme avioliitosta, perheistä ja lasten asemasta. Lausunto annettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, jossa toiminnanjohtaja Esko Matikainen oli kuultavana.

Pari vuotta myöhemmin vuonna 2011 lähetettiin samoja aiheita käsittelevä kannanotto kaikille kansanedustajille painettuna esitteenä. Tämä perustui vuoden 2009 tehtyyn lausuntoon, ja tekstissä painottuivat yhteiskunnalliset näkökulmat.

Vuonna 2017 Helluntaikirkko teki kannanoton, jossa arvioitiin avioliittolain muutosta samaa sukupuolta olevien oikeudesta solmia avioliitto. Kannanotossa kiinnitetään huomiota siihen, että uskonnollisilla yhteisöillä tulee edelleenkin olla oikeus toteuttaa uskonkäsityksensä mukaista etiikkaa.

Vuonna 2020 Helluntaikirkko yhdessä Suomen Vapaakristillisen neuvoston kanssa järjesti seminaarin otsikolla ”Selvyyttä seksiin”, jossa käsiteltiin laajasti seksuaalieettisiä kysymyksiä. Seminaarissa julkaistiin saman niminen Aikamedian julkaisema kirja, jossa asiantuntija-artikkeleiden kautta hahmoteltiin kristillistä seksuaalietiikkaa.

Viimeisimmän seksuaalietiikkaa koskevan julkilausuman Helluntaikirkko julkaisi vuonna 2021. Siinä painotetaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lisäksi todetaan, että seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon, ei sen ulkopuolelle. Helluntaikirkko nostaa esille myös avosuhteiden ongelmallisuuden kristillisen seurakunnan kannalta, ja kehottaa avosuhteessa eläviä solmimaan kristillisen avioliiton. Lisäksi kannanotossa todetaan: ”Seurakuntaan saattaa kuulua jäseniä, jotka kokevat homoseksuaalisen taipumuksen olevan osa identiteettiään, vaikka eivät harjoitakaan siihen liittyvää elämäntapaa. Seurakunnassa haluamme tukea jokaista Raamatun mukaiseen elämäntapaan rohkaisten heitä löytämään arvonsa Kristuksessa.”

Ruotsissa nyt alkanut keskustelu heijastelee myös Suomeen. Helluntaikirkkona voimme kuitenkin todeta, että olemme kantaamme kuvanneet useassa julkilausumassa, eikä siihen ole muutoksia näköpiirissä. Kaikki Helluntaikirkon kannanotot löytyvät Helluntaikirkon nettisivuilta osoitteesta https://helluntaikirkko.fi/kannanottoja/.

Helluntaiherätyksen pastoreille järjestetään seminaari aiheesta piakkoin. Ajankohdasta ilmoitamme myös tällä sivulla.

Lisätietoja: Esko Matikainen, esko.matikainen (at) helluntaikirkko.fi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print