Suomen Helluntaikirkon syyskokous / Pingstkyrkan i Finlands höstmöte 8.12.2022

Suomen Helluntaikirkon syyskokous pidetään 8.12.2022 klo 13 Oulun Helluntaiseurakunnassa, osoite: Uusikatu 78, Oulu.
Pingstkyrkan i Finlands höstmöte hålls 8.12.2022 kl 13 i Oulun Helluntaiseurakunta, adress: Uusikatu 78, Uleåborg.

ILMOITTAUTUMINEN / REGISTRERING

Ilmoittautuminen tehtävä viimeistään keskiviikkona 30.11.2022 nettilomakkeella.
Registering ska göras som senast onsdagen den 30.11.2022 på en el-blankett på nätet.

>> ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT / REGISTRERINGEN HAR AVSLUTATS

FI: Jokaisen syyskokoukseen osallistujan – myös etäyhteydellä osallistuvan – on rekisteröidyttävä ennakkoon nettilomakkeella. Lisäksi kokouspaikalla tai etäyhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava läsnä olevaksi, jolloin jaetaan myös äänestyslipukkeet tai annetaan ohjeet etä-äänestyksestä.
SV: Alla som deltar i höstmötet – även de som deltar på distans – måste registrera sig på förhand på en blankett på nätet. Dessutom ska alla deltagare på plats och på distans i höstmötet anmäla sin närvaro varvid man erhåller sin röstsedel eller anvisningar för röstning på distans.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT / ÄRENDEN SOM BEHANDLAS
  1. Yhdyskuntajärjestyksen 4 §:n mukaiset asiat, kohdat 6-9 / Ärenden enligt samfundsordning 4 §, p.6-9
  2. Muutosehdotus yhdyskuntajärjestykseen / Ändringsförslag till samfundsordning
  3. Tiedonantoja: Johtajan valintamenettelyn kehittäminen / Meddelandet: Utveckling om urvalsförfarandet av samnfunsledare.

SYYSKOKOUSASIAKIRJAT/ HÖSTMÖTESHANDLINGAR

FI: Syyskokoukutsu on postitettu 3.11.2022 jäsenseurakuntiin. Muut syyskokouksen asiakirjat on saatavana Helluntaiseurakuntien intranetistä http://www.helluntaikirkko.fi/palvelusivut ja sieltä sininen painonappi:

SV: Höstmöteshandlingarna har postats till medlemsförsamlingarna 3.11.2022. Höstmötes kallelsen och övriga handlingar finns tillgängliga även på Helluntaiseurakuntien intranet http://www.helluntaikirkko.fi/palvelusivut

SYYSKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA / PROGRAM FÖR HÖSTMÖTESDAGEN

09.00 – 12.00 Helluntaikirkon hallituksen kokous / Helluntaikirkkos styrelsemötet
12.00 – 13.00 Lounas Oulun Helluntaiseurakunnassa kaikille syyskokoukseen osallistujille / Lunch i Oulun Helluntaiseurakunta till alla höstmötesdeltagare
13.00 – 15.00 Suomen Helluntaikirkon syyskokous / Höstmöte för Pingstkyrkan i Finland

SYYSKOKOUSEDUSTAJAT / HÖSTMÖTESOMBUD

FI: Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat valtuuttaa yhden edustajan aina alkavaa 300 jäsentä kohden. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää.
Seurakunta voi jäsenmäärän mukaisen useamman edustajan sijasta valtuuttaa yhden kokousedustajan käyttämään yksinään edellä olevan laskutavan mukaista seurakunnan äänivaltaa. Valtuutetun tulee olla edustamansa seurakunnan virallinen jäsen.
Kokoukseen voivat osallistua jäsenseurakuntien valtuuttamat edustajat, kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät, vanhimmat ja muut seurakunnan lähettämät henkilöt sekä HYRY-yhteisöjen edustajat.

SV: Medlemsförsamlingarna för Suomen Helluntaikirkko/Pingstkyrkan i Finland kan befullmäktiga ett ombud för varje påbörjat medlemsantal på 300. På det sättet har varje medlemsförsamling minst ett ombud. Man utgår från medlemsantalet i församlingens medlemsregister vid slutet av föregående år.
Församling som har rätt till flera ombud enligt sitt medlemsantal kan i stället för flera ombud befullmäktiga ett mötesombud att ensamt använda alla församlingens tillgängliga röster. Den befullmäktigade måste vara en officiell medlem i den församlingen hen representerar.
I mötet kan medlemsförsamlingarnas befullmäktigade ombud, de anställda i alla pingstförsamlingar, äldste och andra personer som sänts av församlingarna samt HYRY-gemenskapens representanter delta.

VALTAKIRJA / FULLMAKT

FI: Helluntaikirkon jäsenseurakuntien valtuuttamien edustajien tulee lähettää seurakuntansa valtakirja ennakkoon joko skannattuna sähköpostilla toimisto@helluntaikirkko.fi tai kirjepostina. Valtakirjojen on oltava Helluntaikirkon toimistossa perillä viimeistään keskiviikkona 30.11.2022. (Huom! Kirjepostin saapuminen voi kestää jopa 5 työpäivää)
Valtakirjan allekirjoittaa joku seurakunnan virallisista nimenkirjoittajista: vanhimmiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu PRH:lle ilmoitettu nimenkirjoittaja.

SV: Församlingarnas befullmäktigade ombud ska sända sin församlings fullmakt på förhand antingen scannad med e-post till toimisto@helluntaikirkko.fi eller per brev. Fullmakterna bör vara framme i Helluntaikirkkos kontor senast onsdag 30.11.2022. (Obs! Att sända per brevpost kan ta upp till 5 arbetsdagar)
Fullmakten ska undertecknas av antingen någon av församlingens officiella namntecknare: äldstekårens ordförande, viceordförande eller annan namntecknare som anmälts till PRS.

ETÄOSALLISTUMINEN / DISTANSDELTAGANDE

FI: Yhdyskunnan vuosikokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Osallistuminen etänä tapahtuu Zoom-yhteyden kautta. Järjestelmä toimii joko nettiselaimella tai ilmaiseksi ladattavalla ohjelmalla. Yhteys toimii sekä tietokoneella että matkapuhelimella. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet, osallistumislinkki ja salasana viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.
Kokouksen alussa annetaan etäosallistujille ohjeet puheenvuorojen pyytämisestä ja äänestämisestä.

SV: Det går att delta i årsmötet på distans.
Deltagandet fungerar genom Zoom-programmet. Systemet fungerar antingen via en webbläsare eller ett nerladdat gratisprogram både med dator och mobiltelefon. De som anmält sig får instruktioner, deltagarlänk och kod senast dagen före mötet.
I början av mötet ges distansdeltagarna instruktioner om hur de ska begära ordet .

TERVETULOA / VÄLKOMMEN

FI: Suomen Helluntaikirkon hallitus toivottaa kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät ja vanhimmat tervetulleiksi osallistumaan syyskokoukseen.
SV: Styrelsen för Pingstkyrkan i Finland hälsar alla pingstförsamlingars anställda och äldste välkomna att delta i årsmötet.

Tampere / Tammerfors 5.10.2022

Suomen Helluntaikirkon hallitus / Styrelsen för Pingstkyrkan i Finland

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print