Eettis-opillinen toimikunta

Eettis-opillinen toimikunta valmistelee ja laatii hallituksen toimeksiannosta eettisiä ja opillisia lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Työskentelyperiaatteet

Toimikunta tekee valmistelevan “raakatyön” opillisissa ja eettisessä kannanotoissa ja lausunnoissa. Valmistelutyössä toimikunta hyödyntää kokeneita helluntaiseurakuntien pastoreita, raamatunopettajia, eksegeettisiin erityiskysymyksiin perehtyneitä teologeja, Ison Kirjan opettajia sekä asiakohtaisesti myös muita eri alojen asiantuntijoita (mm. lainsäädäntöön, lääketieteeseen, koulutukseen, etiikkaan yms. liittyvät lausunnot eduskunnan lakivaliokunnalle).

Toimikunta muotoilee kannanottoja, lähettää Raamatun tulkintaan ja opillisiin asioihin liittyvät lausunnot laajalle arviointikierrokselle kentällä toimiville pastoreille, tarkentaa lausuntoja saadun palautteen perusteella sekä toimittaa prosessin lopuksi lausunnon Helluntaikirkon työvaliokunnan / hallituksen hyväksyttäväksi.

Suomen Helluntaikirkon eettis-opillisten lausuntojen
laadinnan periaatteet ja prosessikuvaus

Suomen Helluntaikirkon eettis-opillisten kannanottojen laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Eettis-opillinen toimikunta pyytää ns. pohjatekstin jäseneltään tai ulkopuoliselta teo-logiselta asiantuntijalta ryhmän omaa työstämistä varten.
  2. Toimikunta muotoilee tekstiehdotuksen ja lähettää sen sitten kommentoitavaksi erik-seen nimetylle ryhmälle.
  3. Toimikunta muokkaa ja tarkentaa tekstiä saadun palautteen pohjalta.
  4. Toimikunta lähettää tekstin Helluntaikirkon hallituksen hyväksyttäväksi ja laittaa mu-kaan lyhyen kuvauksen sen laatimisprosessista (alkutekstin kirjoittaja ja kuvaus miten prosessi meni).
  5. Toimikunta muokkaa ja tarkentaa tekstiä hallitukselta saadun palautteen pohjalta.
  6. Helluntaikirkon hallitus hyväksyy lopullisen tekstin.

Tekstien kommentoijat valitaan neljästä seuraavasta ryhmästä:

1) seurakuntien paimenet ja vanhimmat
2) Ison Kirjan opettajakunta (valitsee itse 3 henkilöä)
3) vahvat ammattiteologit
4) muut asiantuntijat, jotka valitaan erikseen käsiteltävän teeman mukaan (esimerkiksi eettiset, juridiset, taloudelliset, lääketieteelliset yms. erityiskysymykset)

Seurakuntien pastorit ja vanhimmat valitaan kommentoijiksi
seuraavien periaatteiden mukaan:

– Sanan opettajana laaja-alaista arvostusta ja luottamusta helluntailiikkeessä nauttiva
– osaa lukea teologisia tekstejä joko muodollisen koulutuksensa tai muun Raamattuun perehtyneisyyden vuoksi
– nuoremman ja vanhemman polven edustajia
– miehiä ja naisia
– erityyppisten seurakuntien edustajia (kaupunki/maaseutu, iso/pieni seurakunta)

Toimikunnan jäsenet:

Tuomas Havukainen vt.pj.
Ulla Dahlen
Harri Koskela
Esko Matikainen
Petri Mäkelä
Elina Rautio
Sara Saarela
Kauko Uusila