Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuustoimikunta, joka toimii monikulttuurisuuden asiantuntijaelimenä helluntaiherätyksessä, edistää monikulttuurisuutyötä Suomen helluntaiseurakunnissa, edustaa Helluntaikirkkoa monikulttuurisuuteen liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä Helluntaikirkon hallituksen pyynnöstä valmistelee ja laatii lausuntoja monikulttuurisuusasioissa. Toimikunnan tehtävänä on myös monikulttuurisen seurakunnan näyn laajenemiseen ja toteutumiseen liittyvien valtakunnallisten linjausten valmistelu, valtakunnallinen koordinointi ja työn tukirakenteiden kehittäminen kiinteässä yhteistyössä Fidan, IK-opiston ja muiden HYRY-yhteisöjen kanssa.

Maahanmuuttajatyöstä monikulttuurisen seurakunnan rakentamiseen

Ensimmäinen vaihe

Maahanmuuttajatyötä on tehty helluntaiseurakunnissa 1990-luvulta lähtien. Tässä ensimmäisessä vaiheessa ymmärrettiin, että heikosti saavutetut kansat ovat keskuudessamme ja tähän lähetyshaasteeseen on vastattava. Monet pakolaistaustaiset tulijat olivat islamilaisista maista. Fidan muslimityön ja (nyk.) Avainmedian innostus ja ohjaus muslimien kohtaamiseen Suomessa oli merkittävää työn käynnistymiselle. Työssä otettiin askelia myös valtakunnalliseen järjestäytymiseen. Vuonna 2004 Fidan Maahanmuuttajatyön valiokunta laati työlle ensimmäisen valtakunnallisen strategian.

Toinen vaihe

Toisessa vaiheessa maahanmuuttajatyön edellytysten kehittämistä varten perustettiin SHK:n Maahanmuuttaja -työryhmä. Se oli seurakuntien edustajista koottu asiantuntijaelin, joka järjesti maahanmuuttajatyön koulutusta ja kokosi seurakuntien asiantuntijoiden kanssa oppaan Kuin kotonaan Suomessa – Avaimia maahanmuuttajatyöhön (2015). Tämä oli avuksi, kun Suomeen saapui 2015-2016 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Useat helluntaiseurakunnat ottivat vastaan tulijoita, ja moni heistä kääntyi kristityiksi. Työryhmä valmisteli myös Helluntaikirkon suositukset uskoon tulleiden maahanmuuttajien kastamisesta ja opetuslapseuttamisesta sekä viranomaisille tehtävistä lausunnoista. Työtä aloittaneille seurakunnille tilanne oli uusi, ja ne tarvitsivat kokeneempien seurakuntien tietoa hyvistä käytännöistä.

Kolmas vaihe

Monikulttuurisuus on tullut Suomeen jäädäkseen, ja se on yksi helluntailiikkeen ja sen toimijakentän tulevaisuuden avainkysymys. Kolmannessa vaiheessa Helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä valmisteli valtakunnallista monikulttuurisen työulottuvuuden strategiaa. Edellinen strategia oli vanhentunut. Aiemmat maahanmuuttajatyön yhteistyön muodot olivat hapertuneet. Suomi näyttäytyy etnisesti ja kulttuurisesti entistä moninaisempana ympäristönä seurakuntien toiminnalle, ja jäsenistössä on yhä enemmän muitakin kuin kantasuomalaisia.

Helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä järjesti seurakunnille kaksi seminaaria, joissa kartoitettiin niiden monikulttuurista työtä koskevia kokemuksia, tarpeita ja etenemisen suuntia. Lisäksi koottiin helluntaiseurakuntien useiden asian- tuntijoiden kattava selvitys siitä, mikä on UT:n mallin mukainen seurakunta monikulttuurisessa Suomessa, millaisia hyviä käytäntöjä on opittu ja millaisia strategisia suosituksia voidaan esittää. Tämä asiantuntijoiden selvitys ilmestyi kesällä 2019 Aikamedian kustantamana kirjana Kaikkien kansojen koti – Seurakunta monikulttuurisessa Suomessa. Se sanoittaa suuntaa ja etenemisen väyliä kohti seurakuntaa, joka on Uuden testamentin ohjeistuksen mukaisesti kulttuurirajat ylittävä koti kaikille taustasta riippumatta.
Näky tällaisesta seurakunnasta on siis tulos helluntaiseurakuntien laajan asiantuntijajoukon osallistumisesta ja kuulemisesta, minkä osana on myös palattu varhaisen seurakunnan juurille tutkimaan seurakunnan ja sen mission monikulttuurista luonnetta.

Tukirakenteiden vahvistaminen

Maahanmuuttajatyöryhmä esitti vuonna 2019, että Suomen Helluntaikirkkoon perustetaan nykyisen työryhmän tilalle monikulttuurisuustoimikunta. Helluntaikirkon hallitus ja vuosikokous keväällä 2019 hyväksyi toimikunnan perustamisen.

Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunta

• Valtakunnalliset linjaukset ja yhteistyön koordinointi seurakuntien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi
• Näyn sytyttäminen kulttuurirajat ylittävästä seurakunnasta
• Lausunnot
• HYRY-yhteistyö
• Seurakuntayhteydet
• Verkostoyhteistyö ja vaikuttamistoiminta yli kirkkokuntarajojen ja suhteessa yhteiskuntaan
• Koulutukset ja seminaarit
• Muu osallistuminen toimintaan yhteistyössä seurakuntien monikulttuurisuusasiantuntijoiden kanssa