Valtakirjatoimikunta

Tampereen Helluntaiherätyksen syyspäivillä 2015 päätettiin siirtyä työntekijän valtakirjakäytäntöön.

Työntekijän valtakirjassa ja sen myöntämisessä on kyse seurakunnan antamasta luottamuksesta henkilöille, jotka se on asettanut pastoraalisiin tehtäviin. Valtakirjan myöntämisen tehtävänä on vahvistaa niiden henkilöiden vastuullisuutta, jotka toimivat kyseisissä tehtävissä. Tämä ei sulje pois jokaisen mahdollisuutta palvella seurakunnassa yleisen pappeuden periaatteella.

Valtakirja on kuitenkin tarkoitus myöntää päätoimisille tai osa-aikaisille työntekijöille. Lisäksi valtakirjaa voidaan hakea oman toimen ohella pastoraalityötä tekevälle henkilölle, joka palkalliseen työntekijään rinnastettavasti tekee pastoraalityötä seurakunnassa ja on siunattu tehtävään.

MIKSI TARVITSEMME TYÖNTEKIJÄN VALTAKIRJAA?

Historia. Helluntailiikkeessä on ollut perinteisesti käytössä työntekijöiden suosituskäytäntö. Tätä on toteutettu joko suullisesti, kirjallisesti tai vaikkapa ilmoittamalla luottamuksesta herätysliikkeen omassa lehdessä Ristin Voitossa. Työntekijän valtakirja on tuohon käytäntöön verrattavissa oleva, nykypäivään sopiva yhtenäinen tapa suosittaa seurakuntien luottamuksen saaneita henkilöitä seurakunnallisiin pastoraalisiin tehtäviin helluntailiikkeessä.

Työntekijän valtakirja nähtiin merkittäväksi kehittämistarpeeksi Helmet-ohjeistoa työstettäessä. Työntekijän valtakirjatyöryhmä perustettiin 2014 Hämeenlinnassa pidettyjen Helluntaiherätyksen talvipäivien päätöksellä Helmet-työryhmän esityksestä kehittämään helluntailiikkeeseen sopiva ja rakentava käytäntö pastoraalisissa tehtävissä toimivien suosittamiselle. Työntekijän valtakirjatyöryhmän ehdotus esiteltiin ja sen käyttöönotosta päätettiin Tampereen syyspäivillä 2015.

Yksi selkeä tarve työntekijän valtakirjakäytännölle on turvallisuus. Näemme, että valtakirjakäytäntö vahvistaisi yhteyden ja eheyden vaalimista koko helluntailiikkeessä sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Valtakirjakäytäntö vahvistaa yksilöjäsenen, pastorin, seurakunnan ja koko herätysliikkeen turvallisuutta. Valtakirja nimittäin määrittää pastoraalisissa tehtävissä toimimisen periaatteita ja mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ongelmatilanteissa. Tämä valtakirjaprosessi on käynnistetty erityisesti tulevia sukupolvia ajatellen.

Vastuuvelvollisuus. Valtakirjakäytäntö vahvistaa myös vastuiden ja velvollisuuksien linjauksia. Valtakirjan käyttö vahvistaa hengellisen johtajan tilivelvollisuutta, sitouttaa opillisiin ja eettisiin peri-aatteisiin, lisää läpinäkyvyyttä seurakunnan hallinnossa sekä mahdollistaa puuttumisen johtajuuden väärinkäytöksiin.

Valtakirjakäytäntö vahvistaa myös yhteiskunnallista uskottavuutta ja vastuuta sekä lisää selkeyttä julkisessa toimimisessa helluntaiseurakuntien edustajana. Nimike vahvistaa myös työntekijän juridista suojaa ja vahvistaa vaitiolo-oikeutta sielunhoidollisissa kysymyksissä samalla, kun se antaa vahvemmin myös työnantajalle juridisen suojan ja konkretisoi työnantajan velvollisuuksia. Nykymuodossaan helluntaiseurakuntiin kohdistuu yhteiskunnallisia vastuita ja velvoitteita, joihin meidän tulee herätysliikkeenä vastata sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

TYÖNTEKIJÄN NELJÄ VALTAKIRJAA

Työntekijän valtakirja jakautuu neljään myönnettävään valtakirjaan. Jako perustuu seurakuntien palkallisia työntekijöitä koskevaan nykykäytäntöön. Erilaisiin tehtäviin tarvitaan myös erilaiset koulutukset ja valmiudet tehtäviin liittyvien vastuiden ja vaatimusten takia. On myös huomattava, että yhteiskunta asettaa juridisia vaatimuksia tehtävien toteuttamiselle. Peruskäytäntö on, että henkilöllä voi olla ainoastaan yksi myönnetty voimassa oleva valtakirja.

Myös Hyry-yhteisö voi hakea valtakirjaa seurakuntatyötä tekevälle tai seurakuntakentässä työskentelevälle Hyry-yhteisön henkilölle. Hyry-yhteisö hakee valtakirjaa yhdessä henkilön kotiseurakunnan kanssa.

Haettavat valtakirjat
  1. Seurakuntatyöntekijän valtakirja
  2. Lapsi ja nuorisotyöntekijän valtakirja
  3. Pastorin valtakirja
  4. Lähetystyöntekijän valtakirja
TYÖNTEKIJÄN VALTAKIRJAAN LIITTYVÄT EETTISET KRITEERIT

Työntekijän vatakirjan saamiseen liittyy eettisiä kriteereitä. Niitä ovat mm.

  • sitoutuu kunnioittamaan Raamatun opetuksen mukaista etiikkaa, joka kiteytyy erityisesti Kristuksen laissa sekä pastoraalikirjeiden ominaisuus- ja luonteenpiirrekuvauksissa
  • sitoutuu kunnioittamaan Suomen helluntaiherätyksen eettisiä käytänteitä, Helmet-menettelytapaohjeiston noudattamiseen
  • sitoutuu kunnioittamaan Helluntaikirkon antamia eettisiä kannanottoja ja julkilausuma, jotka on julkaistu Helluntaikirkon nettisivuilla
  • sitoutuu Helluntaiseurakuntien Uskon pääkohdat -kirjassa kuvattuihin opillisiin näkemyksiin
  • sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja rippisalaisuuteen, jotka on kuvattu Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksessä