Helluntaikirkon lausunto uskonnon opetuksen opetusperusteiden tiukennuksesto 6/2014

14.6.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esityksestä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 15.5.2014 Dnro 31/010/2014

Asia: Lausunnon antaminen

Perustuslaissa taataan kaikille uskonnon ja omantunnonvapaus sekä yhdenvertaisuus. Ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan julkisen vallan on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia yksilöitä, uskonnollisia yhdyskuntia ja maailmankatsomuksia. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa, että viranomaisten on edistettävä yhdenvertaisuutta.

Uskonnonvapauslain perusteella perusopetus- ja lukiolaeissa on säädetty uskonnonopetuksesta ja sen järjestämisestä. Oman uskonnon opetuksen saamisen edellyttämät nykyiset opetusryhmäkoot ilmentävät lainsäätäjän pyrkimystä yhdenvertaisuuteen. Helluntaikirkon mielestä hallituksen esityksessä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen vähimmäisryhmäkokoja koskevien opetusperusteiden tiukennuksessa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa poikettaisiin yhdenvertaisuudesta:

Evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan merkitys, asema ja vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa on kiistämätön. Niiden ja valtion väliset liitokset ovat, kuten esityksessä todetaan, voimakkaita ja niillä on monia julkisoikeudellisia tehtäviä. Vaikka näin on, ei Helluntaikirkon käsityksen mukaan evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan erityisaseman perusteella voida nyt ehdotetulle muutokselle löytää perusopetuslaista eikä lukiolaista perusteita: Kaikkien uskontojen opetus järjestetään koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti ja ilman evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan tai muidenkaan uskonnollisen yhdyskuntien vaikutusta. Sama voidaan soveltuvin osin todeta elämänkatsomustiedon opetuksesta. Esityksessä ei ole esitetty riittäväksi katsottavia perusteluja – tuskin ollenkaan – elämänkatsomustiedon opetuksen ryhmäkokosäännösten säilyttämiselle nykyisellään.

Hallituksen esityksessä on tarkasteltu opettajakoulutuksen sekä muiden kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetuksen sekä elämänkatsomustiedon järjestämisen ongelmallisuutta ja taloudellisia kysymyksiä. Taloudellisia säästöjä voidaan kansallisessa mielessä pitää marginaalisina. Sellaisenaan mainitut seikat ovat relevantteja ja koulutuksen järjestäjiä sekä rehtoreita eri tavoin koskettavia ja työllistäviä. Sen sijaan niillä ei Helluntaikirkon mielestä voida perustella nyt ehdotettua perusoikeuksia loukkaavaa vähimmäisryhmäkokojen muutosta.

Helluntaikirkon mielestä ehdotetut muutokset lisäävät eri uskontokuntiin kuuluvien välistä eriarvoisuutta. Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan, opettajankoulutuksen, katsomusaineiden opetuksen järjestämisen sekä marginaalisina pidettävien taloudellisten säästöjen perusteella ei voida perustella esitettyjä yhdenvertaisuutta loukkaavia muutoksia. Helluntaikirkko esittää että ehdotetut muutokset tulee hylätä.

Suomen Helluntaikirkon puheenjohtaja
Pekka Havupalo