Lausunto perusopetuksen tuntijaosta 9/2010

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Viite:  Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
Asia:  Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista

Perusopetuksen yleistavoitteet, opetusryhmien koko ja tuntijako

Suomen Helluntaikirkko näkee suomalaisen yhteiskunnan kristilliset perusarvot ensisijaisen tärkeinä. Ne ovat olleet pohjana kansallisen sivistyksen, suomalaisen hyvinvointivaltion ja kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa. Näille arvoille pohjautuu osaltaan myös suomalaisen koululaitoksen hyvä kansainvälinen menestys.

Koulun rooli kestävien arvojen esillä pitäjänä ja itsenäiseen arvopohdintaan opastajana korostuu nykykulttuurissa, jossa nuori sukupolvi rakentaa arvomaailmaansa pinnallisten ja ristiriitaisten vaikutteiden keskellä. Siksi Suomen Helluntaikirkko pitää tärkeänä, että perusopetuksessa säilytetään vahva arvokasvatuksen, katsomusopetuksen ja oman uskonnon asema.

Helluntaikirkon mukaan eettisen kasvatuksen tulee säilyä luonnollisena osana kaikkea koulun opetus- ja kasvatustyötä. Etiikalle erillisenä oppiaineena ei ole tarvetta eikä riittäviä pedagogisia perusteita. On tärkeä tiedostaa, että etiikan opetus pohjautuu aina johonkin katsomukselliseen arvolähtökohtaan, eikä tässä mielessä neutraalia etiikkaa ole olemassa. Etiikan opetus toteutuu nykyisin hyvin osana omaa uskonnon opetusta ja elämänkatsomustietoa.

Oman uskonnon opetuksessa on kyse myös yhteiskunnan taloudellisista näkökohdista, jotka on perusteltua ottaa huomioon. Helluntaikirkon mukaan oppilasryhmän minimikokoa voidaan sekä taloudellisten että pedagogisten näkökohtien perusteella korottaa maltillisesti, esimerkiksi viiteen oppilaaseen. Voimakas oppilasryhmän minimikoon korottaminen on arveluttavaa uskonnon-vapauden toteutumisen kannalta. 

Oman uskonnon opetuksen tuntimäärää ei enää tule karsia. Uskonnon opetussuunnitelmien monipuolinen ja pedagogisesti taitava toteuttaminen tukee oppilaan identiteetin ja maailmankuvan kehittymistä. Samalla uskonnon opetus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ohjata oppilasta eettiseen vastuullisuuteen sekä asioiden ja ilmiöiden itsenäiseen arviointiin.

Uskonnonopetusta ei tule korvata yleisellä uskontotiedolla. Oman uskonnon opetuksella on oppilaan persoonallisuuden kehittymisessä huomattavasti tiedollista ulottuvuutta syvempi tehtävä. Oman uskonnon ymmärtäminen on keskeisessä asemassa oppilaan arvioidessa muiden maailmanuskontojen vaikutusta yksilöjen ja yhteisöjen elämään. Helluntaikirkon mukaan oman uskonnon opetus on keskeinen tekijä oppilaan arvomaailman ja identiteetin kehittymisessä, ja siksi sen asema tulee säilyttää nykyisellään perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Turku, 1. syyskuuta 2010

Suomen Helluntaikirkko